Υπηρεσίες

Ενεργειακό Πιστοποιητικό

Τι είναι;

Ενεργειακά ΠιστοποιητικάΤο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) είναι ένα έγγραφο στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή κατανάλωση ενός κτηρίου ή τμήματος αυτού (διαμέρισμα). Αρμόδιος για την έκδοσή του είναι ο Ενεργειακός Επιθεωρητής, ο οποίος είναι μηχανικός εγκεκριμένος από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ). Το ενεργειακό πιστοποιητικό εκδίδεται έπειτα από αυτοψία στο κτήριο ή σε τμήμα αυτού, που ονομάζεται   ενεργειακή επιθεώρηση. Κατά την ενεργειακή επιθεώρηση καταγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τους υπολογισμούς και την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης. Με την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης το κτήριο ή το τμήμα αυτού στο οποίο πραγματοποιείται η ενεργειακή επιθεώρηση κατατάσσεται σε μία από τις εννέα (9) ενεργειακές κατηγορίες, ενώ παράλληλα αναφέρονται και στοιχεία που αφορούν τις απαιτήσεις σε κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση, ψύξη, ζεστό νερό κ.λπ. Επίσης, στο πιστοποιητικό  ενεργειακής απόδοσης περιλαμβάνονται και τα σενάρια που είναι υποχρεωμένος ο ενεργειακός επιθεωρητής να προτείνει προκειμένου να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας.

Πότε απαιτείται;

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3661/2008 (ΦΕΚ 89 Α’), το άρθρο 12 του Ν. 4122/2015(ΦΕΚ 42 Α’) και τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (Κ.Εν.Α.Κ.), υποχρέωση έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης υπάρχει στις εξής περιπτώσεις:

 • Στην περίπτωση νέων συμβάσεων μίσθωσης κτηρίων ή τμημάτων κτηρίων που έχουν αποκλειστική χρήση κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης και αποτελούν αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες.
 • Στην περίπτωση αγοραπωλησίας προκειμένου να ολοκληρωθεί η δικαιοπραξία και να υπογραφούν τα οριστικά συμβόλαια.
 • Στην περίπτωση που κάποιο κτήριο ή τμήμα κτηρίου έχει ή πρόκειται να ενταχθεί στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Oίκον».
 • Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής κάθε  νέου ή ριζικώς ανακαινιζομένου κτηρίου για το οποίο έχει υποβληθεί μελέτη ενεργειακής απόδοσης για την έκδοση οικοδομικής άδειας μετά την 1η Οκτωβρίου 2010.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Για την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Στοιχεία υπεύθυνου επικοινωνίας
  Ονοματεπώνυμο
  Τηλέφωνο επικοινωνίας
  Ιδιότητα (Ιδιοκτήτης, Ενοικιαστής, διαχειριστής κλπ.)
 • Στοιχεία ιδιοκτήτη/των
  Ονοματεπώνυμο
  Διεύθυνση
  Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)
  Δ.Ο.Υ.
 • Στοιχεία ακινήτου
  Διεύθυνση (οδός, αριθμός, δήμος, νομός, Τ.Κ.)
  Έτος κατασκευής
  Αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο (εφόσον έχει γίνει)
  Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων (προαιρετικό)
  Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος (προαιρετικό)
  Τίτλοι Ιδιοκτησίας (προαιρετικό)
  Φύλλο Συντήρησης Λέβητα (προαιρετικό)
  Τιμολόγια ενεργειακών καταναλώσεων (π.χ. ΔΕΗ, Φυσικού Αερίου) (προαιρετικό)
 • Επιπλέον, για κτήρια κατασκευασμένα μετά την 14/3/1983
  Αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας
  Αντίγραφο αίτησης ρύθμισης ημιυπαίθριων χώρων (εφόσον έχει γίνει)
  Μελέτη θερμικών απωλειών (προαιρετικό) *

*Η μελέτη θερμικών απωλειών  απαιτείται για  όλα τα νέα ή ριζικώς ανακαινιζόμενα κτήρια των οποίων η ανέγερση έγινε μετά την 1η Οκτωβρίου 2010.

Διαδικασία

Η διαδικασία έκδοσης του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης από την Katsarosenergy γίνεται σε πέντε βήματα:

 1. Επικοινωνία με την Katsarosenergy για τις σχετικές λεπτομέρειες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
 2. Συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τον ιδιοκτήτη.
 3. Αυτοψία του χώρου για τον οποίο πρόκειται να εκδοθεί το ενεργειακό πιστοποιητικό και παράδοση των απαιτούμενων δικαιολογητικών στον ενεργειακό επιθεωρητη.*
 4. Επεξεργασία των στοιχείων και έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης.
 5. Παράδοση του πιστοποιητικού στον ιδιοκτήτη.

*Κατά την αυτοψία θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση στον προς επιθεώρηση χώρο, καθώς και στους χώρους όπου βρίσκονται τα συστήματα θέρμανσης – κλιματισμού (π.χ. λεβητοστάσιο, δώμα).

Κόστος

Το κόστος για την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης ορίζεται κατόπιν ελεύθερης διαπραγμάτευσης. Στην Katsarosenergy μπορείτε να εκδώσετε το ενεργειακό σας πιστοποιητικό σε εξαιρετικές τιμές, άμεσα και υπεύθυνα.


Ενεργειακή επιθεώρηση λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης

Τι είναι;

επιθεώρηση λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσηςΗ ενεργειακή επιθεώρηση των λεβήτων και των συστημάτων θέρμανσης είναι η διαδικασία κατά την οποία ο ενεργειακός επιθεωρητής αξιολογεί την αποτελεσματικότητα του λέβητα και των διαστάσεών του σε σχέση με τις ενεργειακές ανάγκες του κτηρίου. Εν συνεχεία, συντάσσει έκθεση στην οποία διατυπώνει  συστάσεις και προτάσεις  για την βελτίωση του.

Πότε απαιτείται;

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.3661/2008 (ΦΕΚ 89 Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 10 του Ν.3851/2010 (ΦΕΚ Α’ 85) για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και τον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, η ενεργειακή επιθεώρηση λεβήτων  κτηρίων διενεργείται σε λέβητες κτηρίων που θερμαίνονται με συμβατικά ορυκτά καύσιμα και έχουν ισχύ μεγαλύτερη των 20Kw.

Συγκεκριμένα:

 • Για λέβητες με ωφέλιμη ονομαστική ισχύ από 20 έως 100 Kw, η ενεργειακή επιθεώρηση θα πρέπει να διεξάγεται τουλάχιστον μία φορά κάθε πέντε έτη.
 • Για λέβητες με ωφέλιμη ονομαστική ισχύ άνω των 100 Kw, η ενεργειακή επιθεώρηση θα πρέπει να διεξάγεται τουλάχιστον μία φορά κάθε δύο έτη.
 • Για λέβητες αερίου με ωφέλιμη ονομαστική ισχύ άνω των 100 Kw, η ενεργειακή επιθεώρηση θα πρέπει να διεξάγεται τουλάχιστον μία φορά κάθε τέσσερα έτη.
 • Για λέβητες παλαιότερους των δεκαπέντε ετών και με ωφέλιμη ονομαστική ισχύ άνω των 20 Kw, η ενεργειακή επιθεώρηση γίνεται μόνο μία φορά σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζεται από τον κανονισμό.

Στην Katsarosenergy αναλαμβάνουμε την ενεργειακή επιθεώρηση λεβήτων και συστημάτων θέρμανσης ανεξαρτήτως ισχύος.

Διαδικασία

Η διαδικασία έκδοσης του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης για τα συστήματα θέρμανσης από την Katsarosenergy γίνεται σε πέντε βήματα:

 1. Επικοινωνία με την Katsarosenergy για τις σχετικές λεπτομέρειες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
 2. Συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τον ιδιοκτήτη.
 3. Αυτοψία της εγκατάστασης θέρμανσης για την οποία πρόκειται να εκδοθεί το ενεργειακό πιστοποιητικό και παράδοση των απαιτούμενων δικαιολογητικών στον ενεργειακό επιθεωρητή.*
 4. Επεξεργασία των στοιχείων και έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης.
 5. Παράδοση του πιστοποιητικού στον ιδιοκτήτη.

*Κατά την αυτοψία θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση στους προς επιθεώρηση χώρους, στους χώρους δηλαδή  που βρίσκονται τα συστήματα θέρμανσης (λεβητοστάσιο, χώροι διέλευσης δικτύων διανομής).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Katsarosenergy.


Ενεργειακή επιθεώρηση συστημάτων κλιματισμού

Τι είναι;

Ενεργειακή επιθεώρηση συστημάτων κλιματισμούΗ ενεργειακή επιθεώρηση συστημάτων κλιματισμού είναι η διαδικασία κατά την οποία ο ενεργειακός επιθεωρητής αξιολογεί την αποτελεσματικότητα του συστήματος κλιματισμού σε σχέση με τις ενεργειακές ανάγκες του κτηρίου. Εν συνεχεία, συντάσσει έκθεση στην οποία διατυπώνει  συστάσεις και προτάσεις  για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την αναβάθμισή του.

Πότε απαιτείται;

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.3661/2008 (ΦΕΚ 89 Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 10 του Ν.3851/2010 (ΦΕΚ Α’ 85), για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και τον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, η ενεργειακή επιθεώρηση των συστημάτων κλιματισμού διενεργείται σε εγκαταστάσεις κλιματισμού  κτηρίων των οποίων η ωφέλιμη θερμική/ ψυκτική ισχύς είναι μεγαλύτερη των 12 Kw (40.945 Btu/h).Η ενεργειακή επιθεώρηση θα πρέπει να διενεργείται τουλάχιστον μία φορά κάθε πέντε έτη.

Στην Katsarosenergy αναλαμβάνουμε την ενεργειακή επιθεώρηση συστημάτων κλιματισμού ανεξαρτήτως ισχύος.

Διαδικασία

Η διαδικασία έκδοσης του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης  για τα συστήματα κλιματισμού από την Katsarosenergy γίνεται σε πέντε βήματα:

 1. Επικοινωνία με την Katsarosenergy για τις σχετικές λεπτομέρειες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
 2. Συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τον ιδιοκτήτη.
 3. Αυτοψία του χώρου για τον οποίο πρόκειται να εκδοθεί το ενεργειακό πιστοποιητικό και παράδοση των απαιτούμενων δικαιολογητικών στον ενεργειακό επιθεωρητή.*
 4. Επεξεργασία των στοιχείων και έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης.
 5. Παράδοση του πιστοποιητικού στον ιδιοκτήτη.

*Κατά την αυτοψία θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση στον προς επιθεώρηση χώρο, στους χώρους δηλαδή  όπου βρίσκονται τα συστήματα κλιματισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Katsarosenergy.